Kommunala Pensionsrådet (KPR).


2019-10-29.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen.

  1. Skånetrafikens förslag på framtida kollektivtrafik - ändrade och indragna busslinjer (132, 134, 137, 133, 139).
  2. Socialstyrelsens årliga mätning av Sveriges kommuners äldreomsorg. För Lomma kommuns del så är våra seniorer nöjdare med hemtjänsten nu (kommunal regi), men för våra särskilda boenden (Frösundas regi) så krävs ett gediget förbättringsarbete.
  3. Bevakning av kvalitetsförbättringar avseende kosten. Lomma kommun har anställt en kostsamordnare och utvecklare för att göra hela måltiden till en god och trevlig stund på dagen.
  4. Ny Bostads - och Lokalförsörjningsplan 2019-2030. Planerad byggnation av särskilda boenden 2022, 2025 och 2030 (36 lägenheter/byggår) - kommunen har enbart fokus på biståndsbedömda trygghetsbostäder och inga övriga trygghetsbostäder. Finns också ett ökar tryck på bostäder för personer med demenssjukdomar. Inga förändringar gällande träffpunktsverksamheten.
  5. Seniorkort - fria bussresor för 75 år och äldre vissa tider. Bevakas och arbetas för en utökning av resorna även till Malmö och Lund.
  6. Ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Utveckling av mobila vårdteam i många kommuner, dock ännu ej i Bjärred.
  7. KPR har agerat på initiativ från SPF i Bjärred för bildande av en referensgrupp bestående av olika föreningar (unga som äldre) som arbetar nära anställd projektledare för att byggprojekt i Bjärred. Detta tas upp med Kommunstyrelsens ordförande.

 Nästa KPR äger rum 2019-11-21.
          
Ta gärna kontakt med undertecknad eller Annette Jörgensen om önskemål vad vi skall driva för frågor i KPR.
        
Bjärred 2019-10-24
         
Gull-Britt Melvanius