Kommunala Pensionärsrådet (KPR).


2019-11-20.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen.
           
Här nedan räknar jag kortfattat upp det som togs upp i
KPR 2019-11-20.
         
Vill någon veta mer så hör bara av er till mig.
            
1.    Projekt Digitalisering med test av
       - Läkemedelsrobot
       - Tekniskt äthjälpmedel (matrobot)
       - Nattlig tillsyn via kamera
       Projektledare Anette Sandström avslutar 2019-12-31 med en
       rapport. SPF tar del av rapporten och bevakar.
         
2.    Lomma Kommun har anställt en kostvetare Karl Johan Bülow.
       Han skall verka för att kosten avsevärt förbättras för våra äldre
       på de särskilda boendena. Han fokuserar på flera delar:
       maten(råvaror, näringsvärden), mötet vid måltiden, rummet där
       du äter och stämningen samt olika styrsystem som påverkar.
       Betr. maten i det egna boendet pågår en upphandling. SPF
       bevakar och återkommer med mer information.
            
3.    Information till KPR att vi från vår förening skickat en skrivelse
       till både Skånetrafiken och Lomma kommun beträffande
       förslaget till förändringar avseende kollektivtrafiken i Bjärred.
           
4.    Vi vill ha mer information om seniorkorten för resor med
       kollektivtrafiken och veta hur många som använder dessa.
           
5.    Information om budgeten 2020. Behov av effektiviseringar.
            
6.    Kultur-och fritidschef Michael Tsiparis ser en viss oro i en
       polarisering mellan äldre och unga. Han efterlyser en ökad
       dialog. SPF har förmedlat ett intresse till ökad dialog.
            
7.    Fd stationshuset i Bjärred har målats om på utsidan och
       kommer därefter att även på insidan genomgå en förändring.
          
8.    SPF lyfter frågan om att det har kommit förslag nationellt om hur
       man kan utveckla KPR i framtiden.
          
Nästa KPR äger rum 2020-02-13 och då kommer socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och nya socialchefen Emma Pihl dit. Tag gärna en kontakt med Gull-Britt Melvanius eller Annette Jörgensen om ni har särskilda önskemål kring vad ni vill att vi skall ta upp med dem.
         
Bjärred 2020-01-07
         
Gull-Britt Melvanius


2019-10-29.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen.

  1. Skånetrafikens förslag på framtida kollektivtrafik - ändrade och indragna busslinjer (132, 134, 137, 133, 139).
  2. Socialstyrelsens årliga mätning av Sveriges kommuners äldreomsorg. För Lomma kommuns del så är våra seniorer nöjdare med hemtjänsten nu (kommunal regi), men för våra särskilda boenden (Frösundas regi) så krävs ett gediget förbättringsarbete.
  3. Bevakning av kvalitetsförbättringar avseende kosten. Lomma kommun har anställt en kostsamordnare och utvecklare för att göra hela måltiden till en god och trevlig stund på dagen.
  4. Ny Bostads - och Lokalförsörjningsplan 2019-2030. Planerad byggnation av särskilda boenden 2022, 2025 och 2030 (36 lägenheter/byggår) - kommunen har enbart fokus på biståndsbedömda trygghetsbostäder och inga övriga trygghetsbostäder. Finns också ett ökar tryck på bostäder för personer med demenssjukdomar. Inga förändringar gällande träffpunktsverksamheten.
  5. Seniorkort - fria bussresor för 75 år och äldre vissa tider. Bevakas och arbetas för en utökning av resorna även till Malmö och Lund.
  6. Ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Utveckling av mobila vårdteam i många kommuner, dock ännu ej i Bjärred.
  7. KPR har agerat på initiativ från SPF i Bjärred för bildande av en referensgrupp bestående av olika föreningar (unga som äldre) som arbetar nära anställd projektledare för att byggprojekt i Bjärred. Detta tas upp med Kommunstyrelsens ordförande.

 Nästa KPR äger rum 2019-11-21.
          
Ta gärna kontakt med undertecknad eller Annette Jörgensen om önskemål vad vi skall driva för frågor i KPR.
        
Bjärred 2019-10-24
         
Gull-Britt Melvanius