Kommunala Pensionärsrådet (KPR).


2020-04-28.

KPR
      
KPR som planerades till 2020-05-07 är pga Covid-19 inställt.
Vi har fått av Lomma kommun lite skriftlig information, som vi i korthet förmedlar till er.
           

 • Kommunen håller ett digitalt samrådsmöte den 11 maj. Information finns på kommunens hemsida. Du kan ta del av handlingarna till översiktsplanen på   
  www.lomma.se/översiktsplan2020.
 • Seniorer i skolan: Under förra läsåret samordnades det från förvaltningen och då var 8 seniorer med på skolorna i Bjärred. Under detta året har det ej skett någon samordning utan varje skola har själv tagit över. SPF kommer att lyfta denna fråga vid KPR i september
 • Mattcurling finns på Bjärehovskolan.
 • Biblioteket erbjuder hemleverans av böcker samt upphämtning av böcker via att bibliotekspersonal cyklar runt i kommunen och stannar vid tillrop
 • Kultur-och fritidsnämnden planerar en innergårdsturné med kulturskolans personal och ev en etablerad artist vid äldreboenden den 12-13 maj.
 • Fritidsgård för seniorer hann starta upp under mars men pga Covid-19 ligger verksamheten nere tillsvidare, men kommer att öppnas upp igen 
 • Se mer om nationaldagsfirandet på www.lomma.se

             
Bjärred 2020-04-28
           
Gull-Britt Melvanius     Annette Jörgensen
 


2020-02-13.

Aktuella ärenden från KPR 2020-02-13.


1.  Information om framtida bebyggelse i Bjärred och Lomma 
 • Samråd om ny översiktsplan kommer att äga rum
  2020-05-05 kl. 18.30 i Bjärehovskolan. 
 • 900 nya bostäder kommer att byggas i Framtidens Bjärred.
 • Nya bostäder m m kommer att byggas i anslutning till de nya tågstationerna i Flädie och Alnarp.
 • Tomterna vid Vikingavägen är inte planerade för någon byggnation utan kommer under flera år endast vara en uppställningsplats för arbets-bodar.
   
2.   Information från socialnämndens ordförande
      Susanne Borgelius och socialchef Emma Pihl 
 • Socialnämndens ekonomiska situation är hårt ansträngd med ett underskott 2020-01-01 på 25 milj. kr. Kommunstyrelsen har dock gett socialnämnden extra medel 5 milj. kr till kompetensutveckling för äldreomsorgspersonalen. Det är mycket svårt att rekrytera äldreomsorgspersonal och då framförallt sjuksköterskor. Ett målmedvetet arbete måste göras för att förbättra äldreomsorgens dåliga rykte i vår kommun.
 • 2021-03-01  tar kommunen över ansvaret för samtliga särskilda boenden från Frösunda. Stor del av nuvarande personal kommer att gå över till den kommunala verksamheten.
 • Hemtjänsten som numera drivs i kommunal regi är fortfarande otillfredsställande.
 • Fazer levererar numera mat hem till de personer inom hemtjänsten, som har ett biståndsbeslut. 


3.   Övrig information

 • Under 2020 får Lomma kommun 54 nya kvotflyktingar. Bostäderna anvisas för 2 år och sedan kommer individuella hänsyn att tas till eventuell förlängning av kontraktet.
 • Bygglov kan nu sökas digitalt via nätet.
 • Lomma kommun har tillsammans med sex andra kommuner en Brottsofferjour i Lund (se länk på Lomma kommuns hemsida).
 • En ny idrottshall kommer att byggas vid Rutsborgsskolan.
 • Det finns tre intresserade entreprenörer för att driva restaurang i Bjärreds station. Planeras också lokaler för egna företagare i byggnaden.
 • Påtryckning för att få flera bord och stolar vid stranden i Bjärred inför sommaren.
 • Diskuterades olika förslag var ett nytt bibliotek/kulturhus skall ligga i Bjärred. Inget är bestämt ännu.
 • Nya lokaler till Bojk, dock blir det ingen restaurang.
 • Nio busshållplatser (linje 137) kommer att göras om. Vid Trädgårdsvägen kommer bussarna framöver att ha sin ”regleringsplats”.
 • Nu får vi en Fritidsgård för Seniorer i Bjärred. Presentation och visning av lokalerna Stationen 2.0 äger rum 2020-03-08. Välkomna dit.

        
Nästa KPR äger rum 2020-05-07.
          
Ta gärna kontakt med undertecknad eller Annette Jörgensen om önskemål vad ni vill vi skall driva för frågor i KPR.
      
Gull-Britt Melvanius
ordinarie KPR-ledamot
 


2019-11-20.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen.
           
Här nedan räknar jag kortfattat upp det som togs upp i
KPR 2019-11-20.
         
Vill någon veta mer så hör bara av er till mig.
            
1.    Projekt Digitalisering med test av
       - Läkemedelsrobot
       - Tekniskt äthjälpmedel (matrobot)
       - Nattlig tillsyn via kamera
       Projektledare Anette Sandström avslutar 2019-12-31 med en
       rapport. SPF tar del av rapporten och bevakar.
         
2.    Lomma Kommun har anställt en kostvetare Karl Johan Bülow.
       Han skall verka för att kosten avsevärt förbättras för våra äldre
       på de särskilda boendena. Han fokuserar på flera delar:
       maten(råvaror, näringsvärden), mötet vid måltiden, rummet där
       du äter och stämningen samt olika styrsystem som påverkar.
       Betr. maten i det egna boendet pågår en upphandling. SPF
       bevakar och återkommer med mer information.
            
3.    Information till KPR att vi från vår förening skickat en skrivelse
       till både Skånetrafiken och Lomma kommun beträffande
       förslaget till förändringar avseende kollektivtrafiken i Bjärred.
           
4.    Vi vill ha mer information om seniorkorten för resor med
       kollektivtrafiken och veta hur många som använder dessa.
           
5.    Information om budgeten 2020. Behov av effektiviseringar.
            
6.    Kultur-och fritidschef Michael Tsiparis ser en viss oro i en
       polarisering mellan äldre och unga. Han efterlyser en ökad
       dialog. SPF har förmedlat ett intresse till ökad dialog.
            
7.    Fd stationshuset i Bjärred har målats om på utsidan och
       kommer därefter att även på insidan genomgå en förändring.
          
8.    SPF lyfter frågan om att det har kommit förslag nationellt om hur
       man kan utveckla KPR i framtiden.
          
Nästa KPR äger rum 2020-02-13 och då kommer socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och nya socialchefen Emma Pihl dit. Tag gärna en kontakt med Gull-Britt Melvanius eller Annette Jörgensen om ni har särskilda önskemål kring vad ni vill att vi skall ta upp med dem.
         
Bjärred 2020-01-07
         
Gull-Britt Melvanius


2019-10-29.

Aktuella ärenden i KPR, som SPF bevakar och agerar i för våra seniorer i föreningen.

 1. Skånetrafikens förslag på framtida kollektivtrafik - ändrade och indragna busslinjer (132, 134, 137, 133, 139).
 2. Socialstyrelsens årliga mätning av Sveriges kommuners äldreomsorg. För Lomma kommuns del så är våra seniorer nöjdare med hemtjänsten nu (kommunal regi), men för våra särskilda boenden (Frösundas regi) så krävs ett gediget förbättringsarbete.
 3. Bevakning av kvalitetsförbättringar avseende kosten. Lomma kommun har anställt en kostsamordnare och utvecklare för att göra hela måltiden till en god och trevlig stund på dagen.
 4. Ny Bostads - och Lokalförsörjningsplan 2019-2030. Planerad byggnation av särskilda boenden 2022, 2025 och 2030 (36 lägenheter/byggår) - kommunen har enbart fokus på biståndsbedömda trygghetsbostäder och inga övriga trygghetsbostäder. Finns också ett ökar tryck på bostäder för personer med demenssjukdomar. Inga förändringar gällande träffpunktsverksamheten.
 5. Seniorkort - fria bussresor för 75 år och äldre vissa tider. Bevakas och arbetas för en utökning av resorna även till Malmö och Lund.
 6. Ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne. Utveckling av mobila vårdteam i många kommuner, dock ännu ej i Bjärred.
 7. KPR har agerat på initiativ från SPF i Bjärred för bildande av en referensgrupp bestående av olika föreningar (unga som äldre) som arbetar nära anställd projektledare för att byggprojekt i Bjärred. Detta tas upp med Kommunstyrelsens ordförande.

 Nästa KPR äger rum 2019-11-21.
          
Ta gärna kontakt med undertecknad eller Annette Jörgensen om önskemål vad vi skall driva för frågor i KPR.
        
Bjärred 2019-10-24
         
Gull-Britt Melvanius