Information om projektet ”Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre”.

Bakgrund
Regeringen har beslutat om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Insatserna ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år. Förordning (2019:782). Syftet med bidraget är att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre.
        
Bidrag lämnas för 

  • att anordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans bland äldre personer,
  • att skapa mötesplatser för äldre personer och kontaktytor mellan äldre och yngre personer
  • åtgärder som möjliggör att fler äldre personer kan engagera sig ideellt eller delta i verksamheter som anordnas ideellt. 

Bidrag får även lämnas för andra åtgärder som bidrar till att förebygga och bryta ensamhet och isolering bland äldre personer. Ansökan om bidrag görs till Socialstyrelsen.
       
Vår förening
SPF Seniorerna Gamla Bjered har ansökt och beviljats bidrag för att bedriva aktiviteter inom ramen för projektet. Bidraget ska användas för både de som är medlemmar och de som inte är det. 
            
Ansökan om bidrag gjordes före Corona och de planerade aktiviteter som låg till grund för ansökan är i nuvarande situation inte möjliga att genomföra fullt ut. 
           
Vi har skickat ett brev till samtliga ensamhushåll i Bjärred, 70+, och inbjudit till ett antal luncher, trädgårdsfikor och utflykter.  Vi kommer att fortsatt under hösten försöka ordna aktiviteter inom ramen för detta projekt i den mån gällande restriktioner medger det.  Även beträffande dessa aktiviteter kommer information att ske via mejl och hemsidor. Projektet sträcker sig till den 31 december 2020