Våra försäkringar

Läs gärna igenom denna korta information om försäkringar, som gäller för SPF-medlemmar! Det är försäkringsbolaget Skandia som svarar för SPF:s medlemsförsäkringar.

OBS! Erbjudandet kan vara av intresse även om du har andra försäkringar. Många av oss har gamla försäkringar som erbjudits att gälla även efter pensioneringen.

Trots det kan det vara intressant att se vad som gäller för dig som SPF-medlem.

           

Förbundsförsäkring SKANDIA

(gäller alla SPF-medlemmar och ingår i medlemsavgiften)

Försäkringen gäller till och från samt under möten och arrangemang som SPF anordnar.

           

Medlemsförsäkring SKANDIA

            

1. Livförsäkring

Premien betalas av ansluten medlem och utgör för halvt basbelopp 78 kr/månad och för helt basbelopp 156 kr/månad.

OBS! Anslutning till försäkringen kan endast ske för ny medlem, som fyllt 60 men inte 70 år (Måste ske senast 6 månader efter inträdet i SPF.)

Ett prisbasbelopp är 44 800 kr för år 2017.
Ett halvt prisbasbelopp är 22’400 kr för år 2017.

           

2. Olycksfallsförsäkring

Kan tecknas när som helst av medlem. Premien är 25 kr/månad.

Vidare gäller:

Försäkringsbeloppet vid invaliditet är relaterat till ålder.

Den ersätter bl. a läkarvård, vård på sjukhus samt rehab och hjälpmedel, resekostnader och vissa tandskador. Krishantering vid rån, överfall och nära anhörigs bortgång ingår också.

Inget avdrag för självrisk görs.
Premierna kan komma att justeras.

           

Premiefritt försäkringsskydd i tre månader för nya medlemmar.

Nya medlemmar erhåller efter erlagd medlemsavgift och registrering ett automatiskt premiefritt, maximalt försäkringsskydd i tre månader i SPF:s medlemsförsäkring.

Efter tre månader väljer den nye medlemmen om, och i vilken omfattning, den vill fortsätta den frivilliga försäkringen.

Enligt gällande villkor ska den nye medlemmen ha fyllt 60 men ej 70 år och inte vara inskriven för sluten sjukvård för att omfattas av livförsäkringen.

           

Alla ni som tagit försäkringar via SPF är försäkrade hos Skandia.

Ring 0771-55 55 00 eller e-posta till grupp@skandia.se

          

  • Om du råkat ut för ett olycksfall
  • När någon nära anhörig avlidit
  • När du har frågor om dina försäkringar eller vill ha allmän information om dem
  • När det gäller betalningar

            

För mer detaljerad information om ovanstående och en fortsättning av den frivilliga försäkringen hänvisas till den försäkringsbroschyr som varje ny medlem erhåller.

            

Besöksadress till SPF:s kansli:

Kungsholms Hamnplan 3, 5 tr

Postadress:

Box 22574, 104 22 Stockholm

Tel: 08- 692 32 50

            

Adress till SPF:s kansli i Höör:

Västergatan 15

243 31 Höör

Tel: 0413-291 14

e-post: spf.skane@telia.com